بنیامین  

دل درد داشتم ، نشسته کنار میگه گل سنگم بخونم خوب میشه خاله ؟مامانش گفت اره بخون ، فک کنم شونصد بار خوند برام ♥  دورش بگردم من . بعد که خسته شد یهو شروع کرد کلاغ پر گنجشک پر پیشی پر؛ پیشی گه پر نداره خودش خبر نداره خوندن :))))

ادامه مطلب  

و از‌ چه زاویه‌ ای . . .  

یه مدت همه به من می گفتن که برو کلاس گیتار ،خیلی منو تشویق کردن ،ولی خب یه رفتار های عجیبي دارم ،من دلم نمی خواست حتی اینو یادش بگیرم ،اما همیشه از نشستن یه گوشه ،و گوش دادن به گیتار ،نهایت لذت رو بُردم ، و آروم شدم √حالا بحث فوتبالم همینه ،دلم می خواد همه بازی ها رو ببينم ،ولی بخوام خودم بازی کنم علاقه ندارم ،امشب منو توی عمل انجام شده گذاشتن ،گفتن بنيامين کم پیدایی ، فراری شدی ،اینقدر گفتن ، که گفتم باش میام ،رفتم دو ساعت باهاشون بازی کرد

ادامه مطلب  

و از‌ چه زاویه‌ ای . . .  

یه مدت همه به من می گفتن که برو کلاس گیتار ،خیلی منو تشویق کردن ،ولی خب یه رفتار های عجیبي دارم ،من دلم نمی خواست حتی اینو یادش بگیرم ،اما همیشه از نشستن یه گوشه ،و گوش دادن به گیتار ،نهایت لذت رو بُردم ، و آروم شدم √حالا بحث فوتبالم همینه ،دلم می خواد همه بازی ها رو ببينم ،ولی بخوام خودم بازی کنم علاقه ندارم ،امشب منو توی عمل انجام شده گذاشتن ،گفتن بنيامين کم پیدایی ، فراری شدی ،اینقدر گفتن ، که گفتم باش میام ،رفتم دو ساعت باهاشون بازی کرد

ادامه مطلب  

و از‌ چه زاویه‌ ای . . .  

یه مدت همه به من می گفتن که برو کلاس گیتار ،خیلی منو تشویق کردن ،ولی خب یه رفتار های عجیبي دارم ،من دلم نمی خواست حتی اینو یادش بگیرم ،اما همیشه از نشستن یه گوشه ،و گوش دادن به گیتار ،نهایت لذت رو بُردم ، و آروم شدم √حالا بحث فوتبالم همینه ،دلم می خواد همه بازی ها رو ببينم ،ولی بخوام خودم بازی کنم علاقه ندارم ،امشب منو توی عمل انجام شده گذاشتن ،گفتن بنيامين کم پیدایی ، فراری شدی ،اینقدر گفتن ، که گفتم باش میام ،رفتم دو ساعت باهاشون بازی کرد

ادامه مطلب  

و از‌ چه زاویه‌ ای . . .  

یه مدت همه به من می گفتن که برو کلاس گیتار ،خیلی منو تشویق کردن ،ولی خب یه رفتار های عجیبي دارم ،من دلم نمی خواست حتی اینو یادش بگیرم ،اما همیشه از نشستن یه گوشه ،و گوش دادن به گیتار ،نهایت لذت رو بُردم ، و آروم شدم √حالا بحث فوتبالم همینه ،دلم می خواد همه بازی ها رو ببينم ،ولی بخوام خودم بازی کنم علاقه ندارم ،امشب منو توی عمل انجام شده گذاشتن ،گفتن بنيامين کم پیدایی ، فراری شدی ،اینقدر گفتن ، که گفتم باش میام ،رفتم دو ساعت باهاشون بازی کرد

ادامه مطلب  

و از‌ چه زاویه‌ ای . . .  

یه مدت همه به من می گفتن که برو کلاس گیتار ،خیلی منو تشویق کردن ،ولی خب یه رفتار های عجیبي دارم ،من دلم نمی خواست حتی اینو یادش بگیرم ،اما همیشه از نشستن یه گوشه ،و گوش دادن به گیتار ،نهایت لذت رو بُردم ، و آروم شدم √حالا بحث فوتبالم همینه ،دلم می خواد همه بازی ها رو ببينم ،ولی بخوام خودم بازی کنم علاقه ندارم ،امشب منو توی عمل انجام شده گذاشتن ،گفتن بنيامين کم پیدایی ، فراری شدی ،اینقدر گفتن ، که گفتم باش میام ،رفتم دو ساعت باهاشون بازی کرد

ادامه مطلب  

هوشنگ . . .  

این پست رو با اجازه خودش نوشتم ،دغدغه‌‌ های این دختر شده سوژه ای برا خنده های من :)پیام داد که پدرم قبول کرده به این ‌‌پسر شیرازی بله بگم ..منم بهش گفتم خبر از این خوش تر مگه داریم ؟گفت از خدات بود که سریع از دستم راحت بشی ؟گفتم آره دقیقااا .. از کجا فهمیدی ؟شکلک ناراحتی فرستاد ، شکلک لبخند فرستادم ،گفت که بنيامين دیگه اینو همه راضی اند ، نظر تو چیه ؟خندیدم گفتم من راضی تر از همه ام ،گفت اینجوری میگی حس می کنم مزاحم شدم ...گفتم ‌خو باشه دیگه شوخی

ادامه مطلب  

هوشنگ . . .  

این پست رو با اجازه خودش نوشتم ،دغدغه‌‌ های این دختر شده سوژه ای برا خنده های من :)پیام داد که پدرم قبول کرده به این ‌‌پسر شیرازی بله بگم ..منم بهش گفتم خبر از این خوش تر مگه داریم ؟گفت از خدات بود که سریع از دستم راحت بشی ؟گفتم آره دقیقااا .. از کجا فهمیدی ؟شکلک ناراحتی فرستاد ، شکلک لبخند فرستادم ،گفت که بنيامين دیگه اینو همه راضی اند ، نظر تو چیه ؟خندیدم گفتم من راضی تر از همه ام ،گفت اینجوری میگی حس می کنم مزاحم شدم ...گفتم ‌خو باشه دیگه شوخی

ادامه مطلب  

هوشنگ . . .  

این پست رو با اجازه خودش نوشتم ،دغدغه‌‌ های این دختر شده سوژه ای برا خنده های من :)پیام داد که پدرم قبول کرده به این ‌‌پسر شیرازی بله بگم ..منم بهش گفتم خبر از این خوش تر مگه داریم ؟گفت از خدات بود که سریع از دستم راحت بشی ؟گفتم آره دقیقااا .. از کجا فهمیدی ؟شکلک ناراحتی فرستاد ، شکلک لبخند فرستادم ،گفت که بنيامين دیگه اینو همه راضی اند ، نظر تو چیه ؟خندیدم گفتم من راضی تر از همه ام ،گفت اینجوری میگی حس می کنم مزاحم شدم ...گفتم ‌خو باشه دیگه شوخی

ادامه مطلب  

هوشنگ . . .  

این پست رو با اجازه خودش نوشتم ،دغدغه‌‌ های این دختر شده سوژه ای برا خنده های من :)پیام داد که پدرم قبول کرده به این ‌‌پسر شیرازی بله بگم ..منم بهش گفتم خبر از این خوش تر مگه داریم ؟گفت از خدات بود که سریع از دستم راحت بشی ؟گفتم آره دقیقااا .. از کجا فهمیدی ؟شکلک ناراحتی فرستاد ، شکلک لبخند فرستادم ،گفت که بنيامين دیگه اینو همه راضی اند ، نظر تو چیه ؟خندیدم گفتم من راضی تر از همه ام ،گفت اینجوری میگی حس می کنم مزاحم شدم ...گفتم ‌خو باشه دیگه شوخی

ادامه مطلب  

هوشنگ . . .  

این پست رو با اجازه خودش نوشتم ،دغدغه‌‌ های این دختر شده سوژه ای برا خنده های من :)پیام داد که پدرم قبول کرده به این ‌‌پسر شیرازی بله بگم ..منم بهش گفتم خبر از این خوش تر مگه داریم ؟گفت از خدات بود که سریع از دستم راحت بشی ؟گفتم آره دقیقااا .. از کجا فهمیدی ؟شکلک ناراحتی فرستاد ، شکلک لبخند فرستادم ،گفت که بنيامين دیگه اینو همه راضی اند ، نظر تو چیه ؟خندیدم گفتم من راضی تر از همه ام ،گفت اینجوری میگی حس می کنم مزاحم شدم ...گفتم ‌خو باشه دیگه شوخی

ادامه مطلب  

استاد بزرگ . . .  

دلم گرفته باشه ، از نوشته هام می فهمه ،برام‌ گریه می کنه ، سعی داره منو بخندونه ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی واقعیه ؛گفتم خداحافظ واسه همیشه ..به من گفت برگرد ، نذاشت دلم تنها بشه ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی واقعیه ؛خیلی دلم دوستش داره ،‌‌ یه وقتا بد شدم آره ،زودی منو بخشیده ، کینه به دل نمی گیره ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی واقعیه ؛یه روزایی خود خواه ، حساس ، مخالف با همه ،ولی این جمع نارنج ، راحت میتونه روُ منو کم کنه ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی وا

ادامه مطلب  

استاد بزرگ . . .  

دلم گرفته باشه ، از نوشته هام می فهمه ،برام‌ گریه می کنه ، سعی داره منو بخندونه ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی واقعیه ؛گفتم خداحافظ واسه همیشه ..به من گفت برگرد ، نذاشت دلم تنها بشه ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی واقعیه ؛خیلی دلم دوستش داره ،‌‌ یه وقتا بد شدم آره ،زودی منو بخشیده ، کینه به دل نمی گیره ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی واقعیه ؛یه روزایی خود خواه ، حساس ، مخالف با همه ،ولی این جمع نارنج ، راحت میتونه روُ منو کم کنه ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی وا

ادامه مطلب  

استاد بزرگ . . .  

دلم گرفته باشه ، از نوشته هام می فهمه ،برام‌ گریه می کنه ، سعی داره منو بخندونه ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی واقعیه ؛گفتم خداحافظ واسه همیشه ..به من گفت برگرد ، نذاشت دلم تنها بشه ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی واقعیه ؛خیلی دلم دوستش داره ،‌‌ یه وقتا بد شدم آره ،زودی منو بخشیده ، کینه به دل نمی گیره ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی واقعیه ؛یه روزایی خود خواه ، حساس ، مخالف با همه ،ولی این جمع نارنج ، راحت میتونه روُ منو کم کنه ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی وا

ادامه مطلب  

استاد بزرگ . . .  

دلم گرفته باشه ، از نوشته هام می فهمه ،برام‌ گریه می کنه ، سعی داره منو بخندونه ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی واقعیه ؛گفتم خداحافظ واسه همیشه ..به من گفت برگرد ، نذاشت دلم تنها بشه ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی واقعیه ؛خیلی دلم دوستش داره ،‌‌ یه وقتا بد شدم آره ،زودی منو بخشیده ، کینه به دل نمی گیره ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی واقعیه ؛یه روزایی خود خواه ، حساس ، مخالف با همه ،ولی این جمع نارنج ، راحت میتونه روُ منو کم کنه ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی وا

ادامه مطلب  

استاد بزرگ . . .  

دلم گرفته باشه ، از نوشته هام می فهمه ،برام‌ گریه می کنه ، سعی داره منو بخندونه ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی واقعیه ؛گفتم خداحافظ واسه همیشه ..به من گفت برگرد ، نذاشت دلم تنها بشه ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی واقعیه ؛خیلی دلم دوستش داره ،‌‌ یه وقتا بد شدم آره ،زودی منو بخشیده ، کینه به دل نمی گیره ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی واقعیه ؛یه روزایی خود خواه ، حساس ، مخالف با همه ،ولی این جمع نارنج ، راحت میتونه روُ منو کم کنه ،بهش میگن مجازی ، اما خیلی وا

ادامه مطلب  

کلیپ فحش دادن مترجم برانکو 7 اردیبهشت 97  

درگیری لفظی خبرنگار با مترجم برانکو در کنفرانس خبری - ...

▶ 2:25

https://www.aparat.com/.../درگیری_لفظی_خبرنگار_با_مترجم_برا...
۱۵ مرداد ۱۳۹۶
نسیم عشق درگیری لفظی در کنفرانس خبری بعد از بازی دو تیم پرسپولیس و تراکتور بين مترجم و خبرنگار درگیری لفظی خبرنگار با مترجم برانکو در کنفرانس خبری طبق.
وارد نشده: فحش ‏7 ‏اردیبهشت ‏97مترجم برانکو در کلاس مربيگری شرکت می کند - باشگاه ...

https://www.yjc.ir › ورزشی › فوتبال و فوتسال
۱۶ دی ۱۳۹۶ - اصغر نیک سیرت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1