1090-خونه دوست  

امروز عصر رفتم خونه یک دوست ۲۰ساله! بعد ۱۰ سال میدیدمش!توی این مدت تلفنی یا دورادور خبر داشتیم از همدیگه.خیلی خیلی خوب بود..چقدر لذت بردم از بودن باهاش:-)خونه اش پر از عشق بود.بعد تازه فهمیدم که من وقتی خیلی کوچیک بودم.خونه عمه شوهرش میرفتم و میومدم و کلی دوستش داشتم:-))بعد بابا و مامان..با پدر شوهرش دوست بودند و کلی ماجراها داشتند:-))چقققدر دنیا کوچیکه...قرار شد ادرس بگیرم با خانواده بریم خونه پدرشوهرش:-))خیلی خیلی خیلی خوب بود‌...پر از عشق و عاشقی.

ادامه مطلب  

1090-خونه دوست  

امروز عصر رفتم خونه یک دوست ۲۰ساله! بعد ۱۰ سال میدیدمش!توی این مدت تلفنی یا دورادور خبر داشتیم از همدیگه.خیلی خیلی خوب بود..چقدر لذت بردم از بودن باهاش:-)خونه اش پر از عشق بود.بعد تازه فهمیدم که من وقتی خیلی کوچیک بودم.خونه عمه شوهرش میرفتم و میومدم و کلی دوستش داشتم:-))بعد بابا و مامان..با پدر شوهرش دوست بودند و کلی ماجراها داشتند:-))چقققدر دنیا کوچیکه...قرار شد ادرس بگیرم با خانواده بریم خونه پدرشوهرش:-))خیلی خیلی خیلی خوب بود‌...پر از عشق و عاشقی.

ادامه مطلب  

1090-خونه دوست  

امروز عصر رفتم خونه یک دوست ۲۰ساله! بعد ۱۰ سال میدیدمش!توی این مدت تلفنی یا دورادور خبر داشتیم از همدیگه.خیلی خیلی خوب بود..چقدر لذت بردم از بودن باهاش:-)خونه اش پر از عشق بود.بعد تازه فهمیدم که من وقتی خیلی کوچیک بودم.خونه عمه شوهرش میرفتم و میومدم و کلی دوستش داشتم:-))بعد بابا و مامان..با پدر شوهرش دوست بودند و کلی ماجراها داشتند:-))چقققدر دنیا کوچیکه...قرار شد ادرس بگیرم با خانواده بریم خونه پدرشوهرش:-))خیلی خیلی خیلی خوب بود‌...پر از عشق و عاشقی.

ادامه مطلب  

عجقم  

سر صب مادر بزرگ گرام ماجرای دیروز که رفته بودن چهلم داییش میگفت. گفت فلانی (فلانی یه پیرزن تین ایجره با شصت و خورده ای سال سنه) میخواست زنگ بزنه به شوهرش بلد نبود بگیره داد به یه دختره واسش بگیره. دختره پرسید اسمش چيه پیدا کنم زنگ بزنم بهش؟ فلانی هم خیلی ریلکس گفته "عشق من"... حالا شما ملتی رو تصور کن که یهو از گریه معکوس میدن به پاچیدن از خنده!
گزارشها خبر از این ميده که چنتا پیرزن در لحظه میلنگشون بریده یه زن میانسالم واشر سر سیلندر سوزوند

ادامه مطلب  

دلتنگ دختر  

تقریبا  از بحران زندگی ام با هوو  عبور کردم. الان به آرامش نسبی رسیده ام.فقط نگران دختر بزرگه ام هستم. دلم براش تنگ میشه. ولی هنور موفق نشده ام  ارتباط اونو با با پدرش درست کنم که هیچ، ارتباط منم باهاش قطع شده. زبان همدیگه رو نمی فهمیم. توی انبوهی از رفتارهایی که پشت اونها پر شده از سوء تفاهم، دست و پا می زنیم.نتونستم رابطه رو کنترل کنم. هدیه های پدرش رو قاطعانه بر می گردونه.کمک های مالی پدرش رو رد می کنه.جدیدا هم مثل سابق به اندازه ی تل

ادامه مطلب  

دلتنگ دختر  

تقریبا  از بحران زندگی ام با هوو  عبور کردم. الان به آرامش نسبی رسیده ام.فقط نگران دختر بزرگه ام هستم. دلم براش تنگ میشه. ولی هنور موفق نشده ام  ارتباط اونو با با پدرش درست کنم که هیچ، ارتباط منم باهاش قطع شده. زبان همدیگه رو نمی فهمیم. توی انبوهی از رفتارهایی که پشت اونها پر شده از سوء تفاهم، دست و پا می زنیم.نتونستم رابطه رو کنترل کنم. هدیه های پدرش رو قاطعانه بر می گردونه.کمک های مالی پدرش رو رد می کنه.جدیدا هم مثل سابق به اندازه ی تل

ادامه مطلب  

دلتنگ دختر  

تقریبا  از بحران زندگی ام با هوو  عبور کردم. الان به آرامش نسبی رسیده ام.فقط نگران دختر بزرگه ام هستم. دلم براش تنگ میشه. ولی هنور موفق نشده ام  ارتباط اونو با با پدرش درست کنم که هیچ، ارتباط منم باهاش قطع شده. زبان همدیگه رو نمی فهمیم. توی انبوهی از رفتارهایی که پشت اونها پر شده از سوء تفاهم، دست و پا می زنیم.نتونستم رابطه رو کنترل کنم. هدیه های پدرش رو قاطعانه بر می گردونه.کمک های مالی پدرش رو رد می کنه.جدیدا هم مثل سابق به اندازه ی تل

ادامه مطلب  

دلتنگ دختر  

تقریبا  از بحران زندگی ام با هوو  عبور کردم. الان به آرامش نسبی رسیده ام.فقط نگران دختر بزرگه ام هستم. دلم براش تنگ میشه. ولی هنور موفق نشده ام  ارتباط اونو با با پدرش درست کنم که هیچ، ارتباط منم باهاش قطع شده. زبان همدیگه رو نمی فهمیم. توی انبوهی از رفتارهایی که پشت اونها پر شده از سوء تفاهم، دست و پا می زنیم.نتونستم رابطه رو کنترل کنم. هدیه های پدرش رو قاطعانه بر می گردونه.کمک های مالی پدرش رو رد می کنه.جدیدا هم مثل سابق به اندازه ی تل

ادامه مطلب  

دلتنگ دختر  

تقریبا  از بحران زندگی ام با هوو  عبور کردم. الان به آرامش نسبی رسیده ام.فقط نگران دختر بزرگه ام هستم. دلم براش تنگ میشه. ولی هنور موفق نشده ام  ارتباط اونو با با پدرش درست کنم که هیچ، ارتباط منم باهاش قطع شده. زبان همدیگه رو نمی فهمیم. توی انبوهی از رفتارهایی که پشت اونها پر شده از سوء تفاهم، دست و پا می زنیم.نتونستم رابطه رو کنترل کنم. هدیه های پدرش رو قاطعانه بر می گردونه.کمک های مالی پدرش رو رد می کنه.جدیدا هم مثل سابق به اندازه ی تل

ادامه مطلب  

دلتنگ دختر  

تقریبا  از بحران زندگی ام با هوو  عبور کردم. الان به آرامش نسبی رسیده ام.فقط نگران دختر بزرگه ام هستم. دلم براش تنگ میشه. ولی هنور موفق نشده ام  ارتباط اونو با با پدرش درست کنم که هیچ، ارتباط منم باهاش قطع شده. زبان همدیگه رو نمی فهمیم. توی انبوهی از رفتارهایی که پشت اونها پر شده از سوء تفاهم، دست و پا می زنیم.نتونستم رابطه رو کنترل کنم. هدیه های پدرش رو قاطعانه بر می گردونه.کمک های مالی پدرش رو رد می کنه.جدیدا هم مثل سابق به اندازه ی تل

ادامه مطلب  

دلتنگ دختر  

تقریبا  از بحران زندگی ام با هوو  عبور کردم. الان به آرامش نسبی رسیده ام.فقط نگران دختر بزرگه ام هستم. دلم براش تنگ میشه. ولی هنور موفق نشده ام  ارتباط اونو با با پدرش درست کنم که هیچ، ارتباط منم باهاش قطع شده. زبان همدیگه رو نمی فهمیم. توی انبوهی از رفتارهایی که پشت اونها پر شده از سوء تفاهم، دست و پا می زنیم.نتونستم رابطه رو کنترل کنم. هدیه های پدرش رو قاطعانه بر می گردونه.کمک های مالی پدرش رو رد می کنه.جدیدا هم مثل سابق به اندازه ی تل

ادامه مطلب  

دلتنگ دختر  

تقریبا  از بحران زندگی ام با هوو  عبور کردم. الان به آرامش نسبی رسیده ام.فقط نگران دختر بزرگه ام هستم. دلم براش تنگ میشه. ولی هنور موفق نشده ام  ارتباط اونو با با پدرش درست کنم که هیچ، ارتباط منم باهاش قطع شده. زبان همدیگه رو نمی فهمیم. توی انبوهی از رفتارهایی که پشت اونها پر شده از سوء تفاهم، دست و پا می زنیم.نتونستم رابطه رو کنترل کنم. هدیه های پدرش رو قاطعانه بر می گردونه.کمک های مالی پدرش رو رد می کنه.جدیدا هم مثل سابق به اندازه ی تل

ادامه مطلب  

سوالات امتحان کتاب Focus on Grammar 2 به همراه جواب سوالات  

سوالات امتحان کتاب Focus on Grammar 2 به همراه جواب سوالات فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PDFحجم فایل: 6394قیمت: 2000 تومانبخشی از متن:سوالات امتحان کتاب Focus on Grammar 2 به همراه جواب سوالاتسوالات و جواب های امتحان کتاب در هر دو فرمت PDF و Doc است.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

سوالات امتحان کتاب Focus on Grammar 2 به همراه جواب سوالات  

سوالات امتحان کتاب Focus on Grammar 2 به همراه جواب سوالات فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PDFحجم فایل: 6394قیمت: 2000 تومانبخشی از متن:سوالات امتحان کتاب Focus on Grammar 2 به همراه جواب سوالاتسوالات و جواب های امتحان کتاب در هر دو فرمت PDF و Doc است.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

مسافرمون رسید ، چ رسیدنی ...  

حدود ۵ صبح ار گیت رد شد ، دبی که رسیده بود شوهرش بهش پیام داده بود که بابات سکته کرده و بیمارستانه .از گیت که رد شدبعد حال و احوال ، با دیدن قیافه ها فهمید ی چیزی شده اما نمیخواست باور کنه ... ی راست از فرودگاه رفت سرخاک باباش ... نماز صبح کنار مزار باباش خوند ، سه بار وسط نماز ب گریه افتاد و نشست و خاک مزار باباشو ب سرش ریخت ... ساعت ۱۰ ب زور دل کند از مزار . میگفت کاش هیچوقت نرفته بودم کاش اینجوری برنمیگشتم کاش هیچوقت نمیرسیدم قبرتو ببینم بابا ... دل

ادامه مطلب  

مسافرمون رسید ، چ رسیدنی ...  

حدود ۵ صبح ار گیت رد شد ، دبی که رسیده بود شوهرش بهش پیام داده بود که بابات سکته کرده و بیمارستانه .از گیت که رد شدبعد حال و احوال ، با دیدن قیافه ها فهمید ی چیزی شده اما نمیخواست باور کنه ... ی راست از فرودگاه رفت سرخاک باباش ... نماز صبح کنار مزار باباش خوند ، سه بار وسط نماز ب گریه افتاد و نشست و خاک مزار باباشو ب سرش ریخت ... ساعت ۱۰ ب زور دل کند از مزار . میگفت کاش هیچوقت نرفته بودم کاش اینجوری برنمیگشتم کاش هیچوقت نمیرسیدم قبرتو ببینم بابا ... دل

ادامه مطلب  

مسافرمون رسید ، چ رسیدنی ...  

حدود ۵ صبح ار گیت رد شد ، دبی که رسیده بود شوهرش بهش پیام داده بود که بابات سکته کرده و بیمارستانه .از گیت که رد شدبعد حال و احوال ، با دیدن قیافه ها فهمید ی چیزی شده اما نمیخواست باور کنه ... ی راست از فرودگاه رفت سرخاک باباش ... نماز صبح کنار مزار باباش خوند ، سه بار وسط نماز ب گریه افتاد و نشست و خاک مزار باباشو ب سرش ریخت ... ساعت ۱۰ ب زور دل کند از مزار . میگفت کاش هیچوقت نرفته بودم کاش اینجوری برنمیگشتم کاش هیچوقت نمیرسیدم قبرتو ببینم بابا ... دل

ادامه مطلب  

همین جوری  

طی این مدت که زهرا زایمان کرده، هر شب با مدیر بهش سر زده ام‌. حتی وقت هایی که مدیر اون طرف بود، می اومد دنبال من تا با هم بریم دیدنش. هر چه بیشتر نوزاد رو می بینم، بیشتر به دلم می نشیند. نگاههای مظلومش واقعا دیدنی است. بعضی وقتها هم که جایی کار داشته ام، دختر کوچکم رو به زهرا سپرده ام و راحت به کارهای معوقه ام رسیده ام.دخترم خیلی علاقه نشون ميده به نوزاد. خیلی اونو دوستش داره.هر روز ظهر که از مدرسه میاد، التماس می کنه که ببرمش پیشش.  من ولی، م

ادامه مطلب  

همین جوری  

طی این مدت که زهرا زایمان کرده، هر شب با مدیر بهش سر زده ام‌. حتی وقت هایی که مدیر اون طرف بود، می اومد دنبال من تا با هم بریم دیدنش. هر چه بیشتر نوزاد رو می بینم، بیشتر به دلم می نشیند. نگاههای مظلومش واقعا دیدنی است. بعضی وقتها هم که جایی کار داشته ام، دختر کوچکم رو به زهرا سپرده ام و راحت به کارهای معوقه ام رسیده ام.دخترم خیلی علاقه نشون ميده به نوزاد. خیلی اونو دوستش داره.هر روز ظهر که از مدرسه میاد، التماس می کنه که ببرمش پیشش.  من ولی، م

ادامه مطلب  

همین جوری  

طی این مدت که زهرا زایمان کرده، هر شب با مدیر بهش سر زده ام‌. حتی وقت هایی که مدیر اون طرف بود، می اومد دنبال من تا با هم بریم دیدنش. هر چه بیشتر نوزاد رو می بینم، بیشتر به دلم می نشیند. نگاههای مظلومش واقعا دیدنی است. بعضی وقتها هم که جایی کار داشته ام، دختر کوچکم رو به زهرا سپرده ام و راحت به کارهای معوقه ام رسیده ام.دخترم خیلی علاقه نشون ميده به نوزاد. خیلی اونو دوستش داره.هر روز ظهر که از مدرسه میاد، التماس می کنه که ببرمش پیشش.  من ولی، م

ادامه مطلب  

همین جوری  

طی این مدت که زهرا زایمان کرده، هر شب با مدیر بهش سر زده ام‌. حتی وقت هایی که مدیر اون طرف بود، می اومد دنبال من تا با هم بریم دیدنش. هر چه بیشتر نوزاد رو می بینم، بیشتر به دلم می نشیند. نگاههای مظلومش واقعا دیدنی است. بعضی وقتها هم که جایی کار داشته ام، دختر کوچکم رو به زهرا سپرده ام و راحت به کارهای معوقه ام رسیده ام.دخترم خیلی علاقه نشون ميده به نوزاد. خیلی اونو دوستش داره.هر روز ظهر که از مدرسه میاد، التماس می کنه که ببرمش پیشش.  من ولی، م

ادامه مطلب  

همین جوری  

طی این مدت که زهرا زایمان کرده، هر شب با مدیر بهش سر زده ام‌. حتی وقت هایی که مدیر اون طرف بود، می اومد دنبال من تا با هم بریم دیدنش. هر چه بیشتر نوزاد رو می بینم، بیشتر به دلم می نشیند. نگاههای مظلومش واقعا دیدنی است. بعضی وقتها هم که جایی کار داشته ام، دختر کوچکم رو به زهرا سپرده ام و راحت به کارهای معوقه ام رسیده ام.دخترم خیلی علاقه نشون ميده به نوزاد. خیلی اونو دوستش داره.هر روز ظهر که از مدرسه میاد، التماس می کنه که ببرمش پیشش.  من ولی، م

ادامه مطلب  

همین جوری  

طی این مدت که زهرا زایمان کرده، هر شب با مدیر بهش سر زده ام‌. حتی وقت هایی که مدیر اون طرف بود، می اومد دنبال من تا با هم بریم دیدنش. هر چه بیشتر نوزاد رو می بینم، بیشتر به دلم می نشیند. نگاههای مظلومش واقعا دیدنی است. بعضی وقتها هم که جایی کار داشته ام، دختر کوچکم رو به زهرا سپرده ام و راحت به کارهای معوقه ام رسیده ام.دخترم خیلی علاقه نشون ميده به نوزاد. خیلی اونو دوستش داره.هر روز ظهر که از مدرسه میاد، التماس می کنه که ببرمش پیشش.  من ولی، م

ادامه مطلب  

همین جوری  

طی این مدت که زهرا زایمان کرده، هر شب با مدیر بهش سر زده ام‌. حتی وقت هایی که مدیر اون طرف بود، می اومد دنبال من تا با هم بریم دیدنش. هر چه بیشتر نوزاد رو می بینم، بیشتر به دلم می نشیند. نگاههای مظلومش واقعا دیدنی است. بعضی وقتها هم که جایی کار داشته ام، دختر کوچکم رو به زهرا سپرده ام و راحت به کارهای معوقه ام رسیده ام.دخترم خیلی علاقه نشون ميده به نوزاد. خیلی اونو دوستش داره.هر روز ظهر که از مدرسه میاد، التماس می کنه که ببرمش پیشش.  من ولی، م

ادامه مطلب  

همین جوری  

طی این مدت که زهرا زایمان کرده، هر شب با مدیر بهش سر زده ام‌. حتی وقت هایی که مدیر اون طرف بود، می اومد دنبال من تا با هم بریم دیدنش. هر چه بیشتر نوزاد رو می بینم، بیشتر به دلم می نشیند. نگاههای مظلومش واقعا دیدنی است. بعضی وقتها هم که جایی کار داشته ام، دختر کوچکم رو به زهرا سپرده ام و راحت به کارهای معوقه ام رسیده ام.دخترم خیلی علاقه نشون ميده به نوزاد. خیلی اونو دوستش داره.هر روز ظهر که از مدرسه میاد، التماس می کنه که ببرمش پیشش.  من ولی، م

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PDFتعداد صفحات: 21حجم فایل: 632قیمت: 1500 تومانبخشی از متن:جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbookدر فایل PDF حاضر در 21 صفحه به تمامی سوالات کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook پاسخ داده شده است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PDFتعداد صفحات: 21حجم فایل: 632قیمت: 1500 تومانبخشی از متن:جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbookدر فایل PDF حاضر در 21 صفحه به تمامی سوالات کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook پاسخ داده شده است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

بار کج  

سلام روزتون آبی آسمونی یکی از دوستام عاشق یه آقایی که زن و بچه داره شدهاول که اومد و این قضیه را تعریف کرد ، بدون اینکه قضاوتش کنم خیلی خیلی باهاش حرف زدمبا کمک آقای دکتر ، حرفهایی که میشد این دختر را سر به راه کرد، بهش گفتمیک ترسیم ترسناک از آینده ای هولناکیک ترسیم لطیف که بازم آینده اش قشنگ نبودیک ترسیم از واقعیت جامعه یک ترسیم از برخورد خانواده این دوستم دختر خیلی خوب و مهربونیه... اما عاشق شده بود و بدتر اینکه اون آقا با توجه به شرایطش بازم

ادامه مطلب  

بار کج  

سلام روزتون آبی آسمونی یکی از دوستام عاشق یه آقایی که زن و بچه داره شدهاول که اومد و این قضیه را تعریف کرد ، بدون اینکه قضاوتش کنم خیلی خیلی باهاش حرف زدمبا کمک آقای دکتر ، حرفهایی که میشد این دختر را سر به راه کرد، بهش گفتمیک ترسیم ترسناک از آینده ای هولناکیک ترسیم لطیف که بازم آینده اش قشنگ نبودیک ترسیم از واقعیت جامعه یک ترسیم از برخورد خانواده این دوستم دختر خیلی خوب و مهربونیه... اما عاشق شده بود و بدتر اینکه اون آقا با توجه به شرایطش بازم

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه (2) 753  

آشغال دان:مزبلهآهستگی:کندیاثر بالزاک:زن سی سالهاثر ساموئل بکت:مورفیاثر سیامک گلشیری:مهمانی تلخاثر صادق هدایت:افسانه آفرینشاز انواع نشریات:فصل نامهاز سوره ها:فیلاز عناصر جامد:فسفراز ماه های میلادی:نوامبر [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه 2 مرحله 578  

آتش قرانی:نارآسیب:اکاثر الکساندر پوشکین:دام سیاهاثر برتولت برشت:ادم آدم استاثر چربی:لکاثر خواجوی کرمانی:گوهرنامهاثر ژان پل سارتر:زنان تروااشاره به دور آناصل نیست:قلابیاندیشه کردن:تدبر [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه 2 مرحله 578  

آتش قرانی:نارآسیب:اکاثر الکساندر پوشکین:دام سیاهاثر برتولت برشت:ادم آدم استاثر چربی:لکاثر خواجوی کرمانی:گوهرنامهاثر ژان پل سارتر:زنان تروااشاره به دور آناصل نیست:قلابیاندیشه کردن:تدبر [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه 2 مرحله 569  

آدم بد قلق:نروان سان:چناناثر پا:رداثر جمال زاده:شورآباداثر صادق چوبک:زیر چراغ قرمزاثر مهشید امیرشاهی:سوری و شرکااحمقانه خودمانی:خرکیاز اختراعات ادیسون:گرامافوناز ادات تشبیه:سااز استان ها:قم [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه 2 مرحله 569  

آدم بد قلق:نروان سان:چناناثر پا:رداثر جمال زاده:شورآباداثر صادق چوبک:زیر چراغ قرمزاثر مهشید امیرشاهی:سوری و شرکااحمقانه خودمانی:خرکیاز اختراعات ادیسون:گرامافوناز ادات تشبیه:سااز استان ها:قم [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه 2 مرحله 565  

آیین ها:ادیاناصر رضا امیرخانی:من اواز ابزار نوشتن:روان نویساز حروف الفبا:میماز سوره ها:اعلیاستقرار و قرار:ثباتایالتی در آمریکا:تگزاسبا الکتریسیته کار می کند:برقیبالابر ماشین:جکبانگ:اوا [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه 2 مرحله 579  

آسیب:اکآغاز شب:شاماثر اسماعیل فصیح:شراب خاماثر خواجه عبدالله انصاری:رسایلاز اجزای خنک کننده خودرو:رادیاتوراز القاب اروپایی:باروناز یالات آمریکا:مریلنداز حروف الفبا:میماز درختان:افرا [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

داستان غیرت و حیا چه شد؟  

داستان غیرت و حیا چه شد؟
آیت الله بهجت فومنی(ره)]
شیخ بهاءالدین عاملی در یکی از کتاب‌ های خود مینویسد:
«روزی زنی نزد قاضی شکایت کرد که پانصد مثقال طلا از شوهرم
طلب دارم و او به من نميدهد.
قاضی شوهر را احضار کرد.
سپس از زن پرسید: آیا شاهدی داری؟
زن گفت: آری، آن دو مرد شاهدند.
قاضی از گواهان پرسید: گواهی دهید که این زن پانصد مثقال از
شوهرش طلب دارد.
گواهان گفتند: سزاست این زن نقاب صورت خود را عقب بزند تا
ما وی را درست بشناسیم که او همان زن است.
چون زن

ادامه مطلب  

داستان غیرت و حیا چه شد؟  

داستان غیرت و حیا چه شد؟
آیت الله بهجت فومنی(ره)]
شیخ بهاءالدین عاملی در یکی از کتاب‌ های خود مینویسد:
«روزی زنی نزد قاضی شکایت کرد که پانصد مثقال طلا از شوهرم
طلب دارم و او به من نميدهد.
قاضی شوهر را احضار کرد.
سپس از زن پرسید: آیا شاهدی داری؟
زن گفت: آری، آن دو مرد شاهدند.
قاضی از گواهان پرسید: گواهی دهید که این زن پانصد مثقال از
شوهرش طلب دارد.
گواهان گفتند: سزاست این زن نقاب صورت خود را عقب بزند تا
ما وی را درست بشناسیم که او همان زن است.
چون زن

ادامه مطلب  

داستان غیرت و حیا چه شد؟  

داستان غیرت و حیا چه شد؟
آیت الله بهجت فومنی(ره)]
شیخ بهاءالدین عاملی در یکی از کتاب‌ های خود مینویسد:
«روزی زنی نزد قاضی شکایت کرد که پانصد مثقال طلا از شوهرم
طلب دارم و او به من نميدهد.
قاضی شوهر را احضار کرد.
سپس از زن پرسید: آیا شاهدی داری؟
زن گفت: آری، آن دو مرد شاهدند.
قاضی از گواهان پرسید: گواهی دهید که این زن پانصد مثقال از
شوهرش طلب دارد.
گواهان گفتند: سزاست این زن نقاب صورت خود را عقب بزند تا
ما وی را درست بشناسیم که او همان زن است.
چون زن

ادامه مطلب  

داستان غیرت و حیا چه شد؟  

داستان غیرت و حیا چه شد؟
آیت الله بهجت فومنی(ره)]
شیخ بهاءالدین عاملی در یکی از کتاب‌ های خود مینویسد:
«روزی زنی نزد قاضی شکایت کرد که پانصد مثقال طلا از شوهرم
طلب دارم و او به من نميدهد.
قاضی شوهر را احضار کرد.
سپس از زن پرسید: آیا شاهدی داری؟
زن گفت: آری، آن دو مرد شاهدند.
قاضی از گواهان پرسید: گواهی دهید که این زن پانصد مثقال از
شوهرش طلب دارد.
گواهان گفتند: سزاست این زن نقاب صورت خود را عقب بزند تا
ما وی را درست بشناسیم که او همان زن است.
چون زن

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه (2) 751  

آمریکایی:یانکیآهن:حدیداواره:سرگرداناثر آگاتا کریستی:چهار قدرت بزرگاثر احمد محموددهفت کشوراثر مهدی اخوان ثالث:بهترین امیدریزی:داثر یان فلمینگ:الماس ها ابدی انداز ایالات آمریکا:کانزاساز ماه های سریانی:حزیران [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه (2) 751  

آمریکایی:یانکیآهن:حدیداواره:سرگرداناثر آگاتا کریستی:چهار قدرت بزرگاثر احمد محموددهفت کشوراثر مهدی اخوان ثالث:بهترین امیدریزی:داثر یان فلمینگ:الماس ها ابدی انداز ایالات آمریکا:کانزاساز ماه های سریانی:حزیران [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دوست داشتن دختر دایی  

ارسالی توسط hamid در دسته بندی روابط دختر و پسر|رابطه داشتن با دوست | 1 پاسخپسرعمه
دختر داییسلام . من 19 سالم هست و از کودکی دختر دایی ام ک 2 سال از من
کوکتره رو دوست داشتم و این دوست داشتن به مرور زمان بیشتر و بیشتر شد و
حالا ب عشق تبدیل شده .
من دختر دایی ام رو خیلی دوست دارم ولی نظر اون رو نمیدونم
وقتی ک ب خانه دایی میریم دختر دایی میره تو اشپزخونه و کمتر بیرون میاد و
منم از خجالت هنوز نتونستم مست

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه (2) 750  

آبگیر:ژیآزیر:آلارمابزار بدنسازی:دمبلابزار دفاعی گاو:شاخابزار شکسته بندی:آتلابله و نادان:کانااثر پوشکین:گاوریلیادااثر فهیمه رحیمی:تاوان عشقاثر میهن بهرامی:هفت شاخه سرخاز اوراق بهادار:سفته [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

کاردستی با بطری نوشابه  

کاردستی جالب با بطری نوشابهمعمولا در همه خانه ها بطری نوشابه خالی پیدا میشود.حال اینکه چه استفاده هایی میشود از این بطری کرد جای سوال است.یکی از این استفاده ها کاردستی با بطری نوشابه است.- کاردستی با شیشه نوشابه- کاردستی با قوطی نوشابه- عکس کاردستی با شیشه نوشابهبرای دانلود اینجا را کلیک کنید.حجم: 6.62 MBکاردستی؛ ساخت چراغ خواب با بطری نوشابه

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1